Rezultati

REZULTATI PROJEKTA

Koristi koje se javlјaju uvođenjem lokalnog GIS-a mogu se sažeti u nekoliko kategorija: